PCL 6 DriverDownload(Dung lượng : 9,107 KB)Phiên bản 1.5.0.0 Cập nhật ngày: 05/11/2014PCL 5e DriverDownload(Dung lượng : 2,222 KB)Phiên bản 1.4.0.0 Cập nhật ngày: 06/02/2014PCL6 Driver for Universal PrintDownload(Dung lượng : 19,076 KB)Phiên bản 4.14.0.0 Cập nhật ngày: 16/05/2017New!
PostScript3 DriverDownload(Dung lượng : 7,284 KB)Phiên bản 7.0.0 Cập nhật ngày: 07/10/2015PS Driver for Universal PrintDownload(Dung lượng : 25,192 KB)Phiên bản 4.14.0.0 Cập nhật ngày: 16/05/2017New!PCL Mini-DriverDownload(Dung lượng : 4,418 KB)Phiên bản 2.17 Cập nhật ngày: 06/12/2012
Network TWAIN Driver SCANDownload(Dung lượng : 6,690 KB)Phiên bản 4.28.07 Cập nhật ngày: 27/12/2012LAN Fax DriverDownload(Dung lượng : 3,148 KB)Phiên bản 1.78 Cập nhật ngày: 23/02/2016PPD Installer (Dành cho Mac OS)Download(Dung lượng : 9,255 KB)Phiên bản 2.3.0.0 Cập nhật ngày: 15/05/2017New!