PCL 6 DriverDownload(Dung lượng : 10,668 KB)Phiên bản 1.6.0.0 Cập nhật ngày: 13/04/2016PCL 5e DriverDownload(Dung lượng : 2,662 KB)Phiên bản 1.3.0.0 Cập nhật ngày: 28/01/2014PCL6 Driver for Universal PrintDownload(Dung lượng : 19,076 KB)Phiên bản 4.14.0.0 Cập nhật ngày: 16/05/2017
PostScript3 DriverDownload(Dung lượng : 14,896 KB)Phiên bản 1.4.0.0 Cập nhật ngày: 31/08/2015PS Driver for Universal PrintDownload(Dung lượng : 25,192 KB)Phiên bản 4.14.0.0 Cập nhật ngày: 16/05/201PCL Mini-DriverDownload(Dung lượng : 4,418 KB)Phiên bản 2.17 Cập nhật ngày: 06/12/2012
Driver for XPSDownload(Dung lượng : 7,984 KB)Phiên bản 1.00 Cập nhật ngày: 24/11/2011Network TWAIN Driver SCANDownload(Dung lượng : 7,836 KB)Phiên bản 4.40.01 Cập nhật ngày: 13/11/2012Network WIA Driver SCANDownload(Dung lượng : 4,724 KB)Phiên bản 1.0.38.2 Cập nhật ngày: 07/05/2014
LAN Fax DriverDownload(Dung lượng : 3,148 KB)Phiên bản 1.78Cập nhật ngày: 23/02/2016PPD Installer (Dành cho Mac OS)Download(Dung lượng : 9,255 KB)Phiên bản 2.3.0.0 Cập nhật ngày: 15/05/2017